Výživa a krmení

 

 

Trénink

 

 

 

VETERINA

 
 

Eliminace (zdroj: https://www.equichannel.cz/lze-predvidat-vylouceni-vytrvalostniho-kone-v-prubehu-zavodu)

Francouzský výzkumný tým v příspěvku pro veřejně přístupný časopis PLOS ONE poznamenal, že téměř polovina z koní, kteří se účastní vytrvalostních závodů, bývá vyloučena při veterinární kontrole. „Rozpoznat koně, který není zcela v pořádku ještě předtím, než se u něj nějaký problém projeví a je zapotřebí následné ošetření, je výzvou pro všechny veterináře. Taková možnost má zásadní význam pro celkové zlepšení welfare koní," říká Eric Barrey a jeho kolegové.

Barrey, který se připojil ke studii Mohameda Younese, Céline Robert a Françoise Cottina, přiznává, že by mělo být možné odhalit koně v nepořádku již dříve v závodě a to na základě měření klíčových proměnných, zejména průměrné rychlosti a především heart rate recovery (dále jen HRR), tedy času potřebného pro zklidnění srdečního tepu na normální hodnotu po práci nebo tréninku. (Čím rychlejší/větší je pokles srdeční frekvence, tím lepší je srdeční fitness - u vytrvalostních koní řekněme kondice. V praxi se jedná o dobu mezi příjezdem do cíle a vstupem do veterinární kontroly, pro kterou je potřeba zklidnění na požadovanou hodnotu, což je v soutěži maximálně 64, v tomto výzkumu maximálně 65 tepů za minutu, pozn. překl.). Jejich hypotéza se ukázala jako správná.

aaZa pomoci jejich modelu je možné sdělit jezdcům nebo trenérům po veterinární kontrole, že při té následující je 70procentní šance, že jejich koně budou vyloučeni.

Tým výzkumníků získával data v rozmezí let 2007-2011 na 4 070 různých vytrvalostních koních, v rámci 7 032 startů na národních i mezinárodních závodech vysokých stupňů obtížnosti. Tito koně závodili na vzdálenosti od 80 do 160 kilometrů, tedy v obtížnostech 1 až 3 hvězdičky. Všechny závody se konaly pod hlavičkou FEI a podle FEI pravidel, a to ve Francii, Spojených arabských emirátech, Španělsku a Portugalsku. Tyto závody byly rozděleny do čtyř, pěti nebo šesti po sobě následujících etap, 30-40 kilometrů dlouhých, v závislosti na celkové délce jednotlivého závodu. Každý kůň, tak jak jsme zvyklí, podstoupil veterinární prohlídku po každém kole. Tu musel absolvovat úspěšně, aby mohl dále pokračovat, jak je požadováno pravidly tohoto sportu.

Výzkumný tým zaznamenával a analyzoval klíčová data týkající se srdeční frekvence, HRR a průměrné rychlosti, stejně jako věk koně a vzdálenost, na kterou soutěží. Zjistili, že podle toho, jak závod probíhá, je možné předpovědět pravděpodobnost vyloučení koně.

aaPrůměrně bylo ze závodů vyloučeno 39 % koní, z nichž 64 % na kulhání a 15 % kvůli metabolickému problému. Procento správně předpovězených vyloučení na každé veterinární kontrole (tzv. vetgate) - od druhé do páté, se pohybovalo mezi 62 % a 86 %, v závislosti na dané vetgate.
Aby byl kůň uznán za schopného pokračovat, musí být jeho tepy pod hodnotou 65 úderů za minutu během dvacetiminutového intervalu od příjezdu z etapy, i když přesné prahové hodnoty se mohou měnit v závislosti na úrovni závodů. Celkově bylo zjištěno, že pokud je HRR koně delší než 11 minut při první nebo druhé veterinární kontrole, nebo delší než 13 minut při třetí nebo čtvrté kontrole, existuje 70% šance, že bude při příští kontrole vyloučen.

„Tyto proměnné - HRR a průměrná rychlost - naměřené v předchozí(ch) vetgate nám umožnily předvídat eliminace při kontrolách následujících. Naše prediktivní metoda může přispět ke zlepšení welfare koní a pomoci celkově zlepšit etické aspekty vytrvalostních závodů," říkají vědci. Počty eliminovaných koní, jak se zdá, se v posledních letech zvyšují a právě tento nárůst se stal zdrojem obav z hlediska etiky a image tohoto sportu. „Hlavními příčinami eliminací v soutěžích na 160 km byly kulhání, dehydratace a poruchy metabolismu," poznamenávají. Počty eliminovaných koní v závodě se liší i oblast od oblasti. Například více koní vyloučených z metabolických důvodů se vyskytuje při závodech v horkých a vlhkých zemích. Nicméně kulhání zůstává nejčastější příčinou vyloučení všude.

„Vzhledem k tomu, že významná část (12 %) z vyřazených koní vyžaduje naléhavou lékařskou péči, rychlá detekce unavených koní je opravdovou výzvou," dodávají. Tepová frekvence je klíčovým parametrem úspěchu na vytrvalostních závodech, protože HRR se započítává do průměrné rychlosti každé fáze závodu.

Kontrola

Za účelem ověření platnosti jejich prediktivní metody se vypočítala pravděpodobnost eliminace na nezávislém počtu 80 koní, kteří soutěžili v jedno-, dvou- a tříhvězdičkových vytrvalostních závodech pořádaných v roce 2014.

Těchto 80 koní bylo náhodně vybráno tak, aby soubor obsahoval 10 úspěšných a 10 eliminovaných koní v každé etapě. Výsledkem bylo 75 % z těchto 80 koní správně klasifikovaných tímto systémem.

Vědci nakonec stanovili prahové hodnoty průměrné rychlosti a HRR, která korespondovala se 70% pravděpodobností vyloučení ve veterinární kontrole v důsledku srdeční frekvence 65 nebo vyšší.

Představili tyto výsledky pomocí barevné škály s cílem ukázat pravděpodobnost eliminace ve chvíli, kdy HRR a průměrná rychlost byla nad vypočtené hraniční hodnoty v předchozí vetgate (viz graf).

vs

„Stručně řečeno, kůň, který potřebuje na zotavení a pro dosažení tepové frekvence nižší než 65 úderů za minutu více než 11 minut ve vetgate 1 nebo 2, má 70% pravděpodobnost, že bude vyloučen ve vetgate 2 nebo 3."

„Pokud před veterinární kontrolou 3 nebo 4 potřebuje kůň více než 13 minut, má 70% pravděpodobnost, že bude vyloučen ve vetgate 4, respektive 5. I když pravděpodobnost vyloučení stoupá se zvyšující se průměrnou rychlostí pro všechny etapy, tento jev je výraznější ve 2. a 3. etapě."

caK většině metabolických problémů dochází už během první poloviny závodu; v kombinaci s vysokou rychlostí pak účinek těchto změn zvyšuje pravděpodobnost vyloučení v pozdějším průběhu závodu. A zvýšené hodnoty srdeční frekvence a HRR jsou pak spojeny s větší pravděpodobností eliminace." Údaje zpracované ve studii představují čtvrtinu všech FEI registrovaných vytrvalostních závodů, co se pořádaly v letech 2007 až 2011.

„Přestože několik studií upozornilo na rizika spojená s nadměrně vysokou rychlostí při vytrvalostních závodech, tato studie může být považována za první, která prokázala vztah mezi průměrnou rychlostí, HRR a pravděpodobností vyloučení."

Při diskuzích o závěrech a poznatcích studie došli vědci k závěru, že vzhledem k povaze statistiky předpovědí a vzhledem k možné přítomnosti falešně pozitivních předpokladů tento model nemůže být používán přímo jako nástroj FEI pro vyloučení koně ze soutěže. Ale může sloužit jako nástroj ke zvýšení efektivity veterinárních kontrol.

„Například by mohla být informace o pravděpodobnosti eliminace sdělena jezdci a trenérovi jako varování. Mohli by se na jejím základě rozhodnout, zda ze závodu odstoupit, snížit rychlost (aby se snížilo riziko vyloučení v příští vetgate), nebo zachovat stejnou závodní strategii (navzdory vysokému riziku vyloučení při příští veterinární kontrole).

Povzbuzujeme veterináře zapojené do vytrvalostních akcí a samotnou FEI aplikovat tyto nové poznatky, s cílem zlepšit podmínky vytrvalostních koní a předcházet zdravotním problémům během nebo po skončení vytrvalostních závodů."

 
 
 
 

Curriculum vitae - infekční anémie koní

22.06.2015 09:17

"Test– kill", otestovat a pozitivní jedince utratit (někde doživotně izolovat). To je zatím jediné řešení pro koně, v jejichž krvi laboratorní vyšetření prokáže infekční anémii koní. V poslední době „mít krve“ přestává být pouhou  formalitou před účastí na závodech. Malé shrnutí základních faktů o AIE a patero tipů, jak nákaze nechodit naproti...

Infekční anémie koní - AIE

Celé jméno:

aenemia infecciosa equina

Původce:

lentivirus, patří do rodiny rotavirů, příbuzný původcům HIV, BIV u skotu, FIV u koček

Trochu historie

Infekční anémie koní se vyskytuje na všech kontinentech. Ač byla pojmenována a „objevena“ v roce  1843, zřejmě existovala u koňovitých celou dobu jejich existence. Je to onemocnění, jak ukazuje historie, samolimitující,  a v Severní Americe u nekontrolovaných stád  za přirozených podmínek nebyly zaznamenány žádné devastující ztráty.

V USA se od poloviny 60. do poloviny 80. let rozeběhl výzkum původce nemoci. Významnými vědci na tomto poli jsou především Dr. Kittleson, Dr.Tashjian, Dr. McConnel, Dr. Issel.

Přenos nákazy

 • bodavý hmyz - především ovádi (Tabanidae)

 • hříbata se mohou nakazit už během nitroděložního vývoje, u klisen s latentním průběhem AIE to není pravděpodobné. I když mohou být výsledky u hříběte pozitivní, může to být tím, že protilátky se mu do těla dostanou s kolostrem - přitom virus v těle nemají. Úzká vazba s klisnou je však rizikem, proto po odstavu musí být hříbě pozitivní matky v karanténě, dokud se nezjistí, zda nemá vlastní protilátky proti AIE - a zda není samo pozitivní.

 • krví – rizikem jsou vet zákroky, ošetřovatelské pomůcky, jehly – je to stejné jako  u AIDS. 1 kapka krve koně s akutním průběhem onemocnění má potenciál nakazit 10 000 koní! Je to nejčastější způsob nákazy!! Na injekční jehle při pokojové teplotě vydrží virus až 4 dny.

 • Pravděpodobnost nákazy je vyšší od jedinců s klinickými příznaky, co se týče koní s latentním průběhem, uvádí se, že jen 1 z 6 milionů ovádů se může stát vektorem.

Inkubační doba

2 - 4 týdny, ale i 2 - 3 měsíce

Průběh onemocnění

Akutní 

 • vysoké horečky (41°C),
 • apatie, deprese
 • postoj jako při schvácení,
 • bledé sliznice,
 • krváceniny (uzdička jazyka),
 • trvá 2 týdny až měsíc,
 • končí smrtí nebo přechází do chronického stádia

Subakutní

 • mírnější příznaky
 • nižší horečka po dobu několika dní - v řádu týdnů se vrací (vir mutuje, odezva IS)
 • slabost, dušnost,
 • bledá spojivka
 • žere
 • pokud neuhyne, přechází do chronického stádia

Chronický

 • hubnutí
 • anémie
 • slabost, únava
 • otoky - důsledek poruchy krevního oběhu
 • uzdravení možné, ale koně jsou trvale nositeli viru

Latentní

(nositel viru AIE, latentní průběh)

 • snížená výkonnost, únava
 • může přejít do akutního stádia v případě velkého stresu

Vyšetření na AIE

Coggin test

V roce 1971 Dr. Leroy Coggins vyvinul test (agarový imunodifuzní test) na přítomnost protilátek proti původci AIE a dodnes se používá pod názvem svého tvůrce – Coggin test. Coggin test je vyžadován úřady. Trvá 3 dny. Dr. Leroy Coggins byl veterinární lékař se specializací na virologii. studoval v Africe africký mor prasat a své poznatky uplatnil právě při testu na AIE. Poprvé byl tento test zaveden v roce 1973, Coggin si ho nechal patentovat. Žil v Severní Karolině do svých 81 let, zemřel v roce 2014.

cELISA test

Rychlejší než Coggin test - do 24 hodin, ale má horší specifitu a objevuje se více falešně pozitivních výsledků. Při pozitivním výsledku cELISA testu je nutné provést ještě kontrolní Coggin test. 

 

Léčba

Léčba neexistuje, vakcína neexistuje (vakcína byla vyvinuta v Číně, výsledky se nedostavily)

 

AIE v České republice

Naposledy v roce 1988

 

Pět rad pro klid a čisté svědomí

(na základě zkušeností z Irska, kde AIE "bouchla"  v roce 2006)

 1. Testovat všechny koně s cílem minimalizovat šíření viru - na hromadných akcích je vyžadování negativního Coggin testu samozřejmé (pozor na neoficiální akce - Huberty, vandry atd.)

 2. Ošetřovat všechny koně a příslušenství jako potencionální nosiče viru.

 3. Používat uzavřený systém odběru krve, aby se předešlo potřísnění krví a přenosu na další koně. Dbát na hygienu nástrojů a pomůcek.

 4. Koňské kliniky - vyšetřit každého přijatého koně na AIE (?)

 5. Chránit koně před bodavým hmyzem - repelenty (pyrethroidy), režim - při přemnožení, náletech ovádů za horka a sucha koně zavřít - ovádi do stáje obvykle nelétají. Jejich aktivita (shánění potravy) začíná s rozedněním, trvá asi tři hodiny, další vrchol je 2 hodiny před setměním.

Něco o hovadech...

Fungují jako mechanické vektory – při napadení a sání přenáší vir na ústním ústrojí potřísněném krví nakaženého zvířete.

Stejně jako u komárů potřebují krev jen samičky, samci nemají kusadla. Ovádovi je jedno, zda je objeven – jakmile zaútočí, buď ho čeká smrt nebo dostane, co chce. Nereaguje na plácání nebo plašení, když je vyrušen, okamžitě se vrací a kouše. 

Podle maďarských vědců ho neláká pruhovaná kůže (zebry), ale jednobarevná zvířata. Podle výzkumu jsou pro ovády méně atraktivní světlí nebo bílí  koně (pokud mají na výběr…)

https://www.national-geographic.cz/clanky/proc-jsou-zebry-pruhovane-je-to-zbran-proti-ovadum.html#.VYhzs1LNTR0

 • Vyvíjejí se jako larvy několik let
 • Mohou se za příznivých podmínek hromadně vylíhnout (nezvyklé silné nálety)
 • aktivní při změnách tlaku, až agresivní za vedra a sucha, kdy obvykle létají
 • velké napadení ovády - ztráty krve až 3 dcl
 • láká je pach potu, CO2, kořist cítí na vzdálenost až 1 km, ale kořist vyhledává hlavně zrakem
 • ovád  létá rychlostí až 39 km/h (některé zdroje udávají přes 50 km/h)
 • do stájí nelétají

 

Otazníky

Přenášejí AIE také komáři?

Mechanickám vektorem může být jakýkoliv bodavý hmyz, který přenese krev na svém ústním ústrojí. Hmyz ale nenese vir trvale. Podle této studie byl virus AIE detekován na ústním ústrojí komárů hodinu po sání, 4 hodiny po sání již přítomen nebyl.

Musí být všichni koně s pozitivním testem a latentním průběhem utraceni?

V USA např. je možnost koně izolovat na specializovaných farmách. Koně jsou označeni na krku výžehem.

Může dojít k falešným pozitivním výsledkům testu?

 • Základem je zjištění protilátek na AIE nikoliv na přítomnost viru samotného (dělá se, ale je to drahé a jen pro výzkumné účely). U některých koní s nižší virovou zátěží, čerstvě infikovaných, může být hladina protilátek natolik nízká, že ji test nezjistí. Pokud se tedy testuje kůň krátce (týden, dva) po infikaci, nemusí být test pozitivní, i když je kůň nakažen, protože hladina protilátek je pro detekci nedostatečná. Hladina protilátek vystoupa k detekční hranici po cca 3 týdnech - ale i po delší době. 
 • Velmi vzácný a spíše teoretický případ nastane, když má infikované zvíře tak vysokou virovou zátěž, že jsou navázány všechny protilátky, což má za následek negativní test.
 • Vzácně může dojít k situaci, kdy jsou detekovány protilátky proti jinému onemocnění, ale jsou podobné protilátkám na AIE - vychází tedy falešně pozitivní test (je lepší potvrdit testem s vyšší specifitou - Coggin test)

Zdroje

EIAInfosheetLong.pdf (2640924)

https://www.thehorse.com/articles/14885/equine-infectious-anemia-symptoms-and-control

https://www.gov.uk/equine-infectious-anaemia-swamp-fever

https://www.thehorse.com/articles/16436/equine-infectious-anemia-confirmed-in-ireland

https://www.dardni.gov.uk/index/animal-health-and-welfare/animal-diseases/equine-infectious-anaemia.htm

2006 https://vetweb.cz/infekcni-anemie-koni-byla-letos-potvrzena-v-irsku-a-nemecku/ , https://zemedelec.profipress.dev2.cz/infekcni-anemie-koni-muze-byt-zavlecena-i-do-cr/

2010 https://www.bezpecnostpotravin.cz/anemicti-kone-se-cr-vyhnuli.aspx

2012 https://www.agris.cz/venkov/infekcni-anemie-koni-se-siri?id_a=177274