Novinky v pravidlech 2020

19.01.2020

Od 1. ledna platí nová pravidla vytrvalosti FEI. Některé změny nelze aplikovat hned 1. ledna, protože vyžadují úpravu systému (intervence IT, bude to chvíli trvat). Trochu jsem se snažila tu džungli proklestit. 

V kostce: 

 • od 1. ledna platí, že CEI* už není 80, ale 100 km,  
 • minimální váha u juniorů a mladých jezdců (60 kg, v seniorských soutěžích musí dodržet seniorskou váhu - viz. níže), 
 • V CEI* lze použít postupný start, 
 • Vstup do vet gate je v kolech do 15 minut TF 64, po projetí cílem 20 minut a TF 64.
 • změny u kvalifikace novice, postupů z  CEI*---CEI3* - do 30.června platí systém kvalifikace a doby platnosti dle pravidel 2019
 • kvalifikace na šampionáty 2020 se nemění
 • Povinné prodloužené přestávky v roce 2020 - trochu komplikované, viz. níže

Bohužel, už je jasné, že tato nová pravidla komplikují rozvoj juniorské základny (minimální váha) a rozhodně neřeší způsob vytrvalosti na rovinách v poušti, kde se novým pravidlům elegantně vyhnuli změnou kategorie soutěží CEI na CEN).

Přehled: (modře 1.1.-30.6. - hnědě 1.7.-31.12.2020)

Platí od 1. ledna 2020

803 Soutěže

803.1.1 - 1* CEI - 100-119 km

803.1.2 - CEI2* - 120-139 km jednodenní nebo 70-89 km/ den ve dvoudenní

803.1.3 - CEI3* - 140-160 km jednodenní nebo 90-100 km/den ve dvoudenní nebo 70-80 km/den ve třídenní soutěži.

805 Minimální váha

Soutěže a šampionáty juniorů a mladých jezdců - minimální váha 60 kg

Senioři CEI* a CEI2* 70 kg

Senioři CEI3*, CEIO a šampionáty 75 kg

805.2 Pokud  junior nebo mladý jezdec startuje v soutěži pro seniory, musí dodržet minimální váhu stanovenou v této soutěži pro seniory


807 Způsob startu

807.1 S výhradou čl. 807.2 se v jednodenní i soutěži a v první dni vícedenní soutěže startuje hromadně. Koně nesmí překročit startovní čáru před startovním signálem.

807.2 V CEI* se v jednom dni může použít postupný start, jestliže startuje alespoň 50 dvojic a interval mezi prvním a posledním jezdcem nepřekročí 1 hodinu.

807.3 Hromadný nebo postupný start může být použit v následujících dnech vícedenních soutěží. Pokud je použit postupný start, dvojice pak startují v takových časových intervalech, v jakých dokončily předchozí den. Tak se postupuje až do doby, kterou určí PSR s TD v součinnosti s OV. Následně zbývající dvojice startují hromadně.

807.4 Pokud soutěžící odstartuje nesprávným způsobem, musí se pod hrozbou diskvalifikace vrátit a odstartovat znovu. Čas jeho startu zůstane zaznamenán podle původního startovního signálu.

813 Vstup do prostoru závodu

813.2.2 V souvislosti s článkem 816.4 (další omezení v prostoru veterinární uzávěry) a čl. 813.2.1 (Omezení přístupu dle pravidel FEI, veterinárních pravidel nebo dle rozhodnutí GJ) je maximální počet členů servisního týmu omezen na 4 osoby.

814 Počet kol

814.4.4

100-119 - 3 kola

120-139 - 4 kola

140-160 - 5 kol

Šampionát - 6 kol

816.6 Maximální tepová frekvence pro úspěšné absolvování veterinární kontroly

816.6.1

64/min do 15 minut od projetí cílem v každém kole (vyjma závěrečného kola)

64/min do 20 minut po projetí cílem závěrečného kola

V první veterinární kontrole po absolvování poloviny tratě nebo ve třetí veterinární kontrole (podle toho, co bude dřív) a v každé následující veterinární kontrole musí kůň, který měl při prvním vstupu tepovou frekvenci vyšší než 68/min projít opakovanou kontrolou tepové frekvence a povinnou prohlídkou, než má povolen start do dalšího kola.

817 Plán tratě

817.1 Trať soutěže musí být oficiálně připravena (plánek) alespoň 7 dní před zahájením soutěže.

822.4 Asistence na trati

Mezi crew points musí být vzdálenost aspoň 5 km, mimo tato místa je chlazení zakázáno a porušení má za následek diskvalifikaci.

824 Barviva a barvící krémy

Barviva (včetně henny) nesmí být nikdy na koně použity v prostředí závodů, protože mohou mařit veterinární kontrolu a identifikaci koně.

827 Minimální věk koně

Novice - 5 let

CEI* - 6 let

CEI2* - 7 let

CEI3* 8 let

V šampionátech musí být kůň o rok starší, než je uvedený minimální věk koně v soutěži toho stupně obtížnosti, který se pojede na šampionátu. Pokud se tedy jede šampionát na úrovni 2*, pak musí být 8letý nebo starší (jen u MS mladých koní je věk určen - není pro koně starší 8 let).

Mistrovství světa mladých koní - 8 let

Šampionát 3* - 9 let 

Platí od 1. července 2020 - co tedy ještě neplatí od 1. ledna

828.3 Změna registrovaného trenéra - v případě, že dojde ke změně registrovaného trenéra, kůň nesmí v následujících 30 dnech startovat (pravidlo nemůže platit už od 1.ledna, protože automatická blokace startu koně po změně trenéra vyžaduje přeprogramování systému)

832.3 Kvalifikace novice

2x 40 - 79 km a 2x 80-100 km s tím, že soutěže 80-100 km lze absolvovat jako jednodenní nebo dvoudenní (40-50 km/den), rychlost omezena do 16 km/h - v každém kole!. Do 30. června jezdec (kůň) plní novice dle pravidel 2019 a kvalifikace mu platí. Pokud si jezdec splní jednu 80 km soutěž (soutěž stupně S) ještě dle starých pravidel do 30. června a druhou 80 km soutěž chce absolvovat od 1.7., pak tuto druhou soutěž pojede dle nových pravidel. Není to nijak velký zásah  -   nová pravidla umožňují plnit si novice na trati od 80 km (nemusí tedy  nutně absolvovat S soutěž - 100 km) , stále tedy může jet 80 km nebo absolvovat dvoudenní soutěž od 80 do 100 km. V podstatě se tedy nic u novice nemění, co se týče délky tratě - jen musí od 1.7. dodržet rychlostní limit 16 km/h v každém kole. 

Platnost - 24 měsíců po splnění kvalifikace, pokud však do té doby neodjede alespoň 1 CEI*, musí si novice plnit znovu podle nových pravidel. 

832.4 Výjimka z požadavků na kvalifikaci novice

8 letým a starším koním může být udělena výjimka, pokud v období třech let předcházejících žádosti o výjimku absolvují minimálně 480 km v soutěžích 80 km a vyšších. Stejné pravidlo platí pro jezdce. (v roce 2019 a tedy i do 30.června 2020 platí pravidlo 816.1.4 FEI  Osmiletým a starším koním může být poskytnuta výjimka, pokud sportovec nebo kůň (nemusí být nutně dvojicí) najede minimálně 240 km v maximálně třech národních závodech za dobu 36 měsíců. )

833 Kvalifikace CEI

Do 30.června platí kvalifikace na CEI2*, CEI3* a šampionáty  dle pravidel 2019, platnost kvalifikace se do 30. června řídí také pravidly 2019. 

Od 1.7.2020

833.3.1 Kvalifikace na CEI* - po splnění novice, ale jezdec nemůže startovat dříve než 6 měsíců od první kvalifikační soutěže novice, kůň nesmí startovat dřív než rok od absolvování první soutěže pro kvalifikaci novice. 

833.3.2 Postup z CEI* do CEI2* - kůň a jezdec dokončí 2 ze 3 CEI* během 24 měsíců, z toho 1x jako kombinace

833.3.3 Postup z CEI2* do CEI3* - dokončit 2 ze 3 CEI2* během 2 let, z toho 1 CEI2* jako dvojice (neplatí pro elitní jezdce), nebo si splnit CEI2* jako dvojice v separátní třetí CEI2*.

836 Šampionáty - kvalifikace pro 2020 platí pravidla 2019, pro rok 2020 následující: 

Mistrovství světa mladých koní CEI2*:

Dokončit CEI2* jako kombinace (včetně soutěží pro kvalifikaci do CEI2*)

Mistrovství světa juniorů CEI2*

2 CEI2* a vyšší, z toho 2 CEI2* jako dvojice (včetně soutěží pro kvalifikaci na CEI2*)

Mistrovství seniorů CEI2*

2 CEI2* a vyšší, z toho 2 CEI2* jako dvojice (včetně soutěží pro kvalifikaci na CEI2*)

Mistrovství seniorů CEI3*

2 CEI3*, z toho 1x jako dvojice (plus soutěže pro kvalifikaci na CEI3*)


837 Důsledky opakovaných vyloučení dle FTQ a/nebo DSQ s průměrnou rychlostí přes 20 km/h

2x FTQ/DSQ při prům. rychlosti nad 20 km/h - omezená rychlost v jedné následující soutěži, limit 18 km/h v každém kole

3x FTQ/DSQ při prům. rychlosti nad 20 km/h - limit 18 km/h v každém kole ve 2 následujících soutěžích

4x FTQ/DSQ při prům. rychlosti přes 20 km/h - 2 soutěže na úrovni 1* s omezením 18 km/h v každém kole.

5x FTQ/DSQ při prům. rychlosti přes 20 km/h - jezdec přechází zpátky na národní úroveň a bude muset absolvovat znovu kvalifikaci novice

839 Povinné přestávky mezi závody

Od překročení startovní čáry do 54 km - 5 dní

Nad 54 km - do 106 km - 12 dní

Nad 106 km - do 126 km - 19 dní

Nad 126 km - do 146 km - 26 dní

Nad 146 km - 36 dní

839.2 Prodloužení povinných přestávek mezi závody

Koně, kteří překročí prům. rychlost 20 km/h - 7 dní

Druhé vyloučení na FTQ-ME v průběhu sezóny - 14 dní

Třetí (nebo po sobě následující) FTQ-ME v průběhu sezóny - 60 dní

Třetí (nebo po sobě následují) FTQ-GA v průběhu sezóny - 180 dní + kůň musí být před účastí v dalším závodě vyšetřen a o výsledku vyšetření musí být sepsán protokol.

Vážné zranění (muskuloskeletální) - 180 dní

Vážné zranění (metabolické) - 60 dní

Pokud odpovědná osoba nepředloží kopii veterinárního záznamu z veterinárního střediska určeného /schváleného veterinárním oddělením FEI - 180 dní

POZOR: Jak je to s přestávkami, které běží před 1. červencem

842.3. Povinné doby odpočinku

842.3.1 Všechny povinné doby odpočinku z období před 1.7.2020 musí být dokončeny v souladu s předchozími pravidly a nemá na ně žádný vliv nový systém přestávek.

842.3.2 Všechny incidenty dle čl. 839.2, které vzniknou počínaje dnem 1.7.2020 povedou k povinným rozšířeným dobám odpočinku mezi závody dle nových pravidel.

a) Pro incidenty dle čl. 839.2 platí povinné rozšířené doby odpočinku mezi závody, i když jedno nebo více FTQ vznikne před 1.7.2020.

b) Jestliže je kůň vícekrát vyloučen s FTQ-ME nebo FTQ - GA v období 1 roku před 1.7.2020 a nebyla uložena prodloužená přestávka dle předchozích pravidel (protože FTQ nenásledovaly za sebou nebo zde nebyl neprodleně proveden invazivní zákrok), tak i když podle nových pravidel by byly aplikovány rozšířené doby odpočinku, nebudou aplikovány v případě, že kůň nebude znovu vyloučen FTQ počínaje dnem 1.7.2020. 

Příklad: pokud byl kůň před 1.červencem 2020 vyloučen 3x FTQ-GA - nikoliv po sobě - v průběhu roku (12 měsíců) před 1.červencem 2020, nebude nové pravidlo o povinných rozšířených dobách odpočinku aplikováno. Avšak, pokud kůň bude znovu vyloučen na FTQ-GA počínaje dnem 1.července 2020 a pokud nové vyloučení FTQ-GA spadá do stejného období 12 měsíců jako ta předchozí 2 a více vyloučení FTQ-GA, pak budou aplikovány povinné rozšířené doby odpočinku mezi závody dle těchto nových pravidel. 


847 Maximální počet startujících

Maximálně 200 startů v soutěži a maximálně 400 startů za den

849 Rotace funkcionářů

Pro 1 závody - ne více než 3x během 5 sezón

Pro více než 1 závody v roce na stejném místě - ne více, než 3x ročně a ne více než 9x během 5 sezón

856 Nezávislí poradci

Nezávislí poradci FEI budou jezdit na závody neohlášeni, tedy nebudou o svém příjezdu informovat organizační výbor.

861 Status elitního jezdce

Status elitního jezdce není automatickou kvalifikací pro žádný šampionát

864 Trestné body pro trenéry a jezdce

FTQ-ME - 10

FTQ - SI/ME - 25

FTQ - SI/muskuloskeletální a katastrofické - 80 dní

Koně startující v soutěžích FEI nebo v národní soutěži během povinné přestávky - 100

Nepředvedení koně ve veterinární kontrole před opuštěním závodiště - 100

Nevhodné chování - 100

Nepředložení kopie veterinární zprávy od střediska určeného/schváleného FEI - 80

Příloha 6: Požadavky na funkcionáře závodů

Pro soutěže CEI s více než 20 starty budou jmenováni funkcionáři takto:

Všichni stávající 4* rozhodčí a TD budou vedeni jako 3*

Pro postup do úrovně 4* musí každý funkcionář splnit nová postupová kritéria:

 • Mluvit a rozumět anglicky (C1 a výše)
 • Žadatel musí být veden na seznamu 3* rozhodčích/stewardů/TD minimálně 2 roky
 • Žadatel musí být členem Ground Jury/Asistent steward minimálně na 3 CEI3*
 • Žadatel musí působit jako zahraniční rozhodčí (TD/CS) na 1 (2) CEI3* v aktuálním nebo předcházejícím roce.
 • Žadatel musí působit ve funkci prezidenta Ground Jury (zahraniční TD/CS mimo svou národní federaci) na 2 (1) CEI3* v aktuálním nebo předcházejícím roce.
 • Musí získat 6 pozitivních posudků od TD (Prezident GJ) z výše uvedených akcí

CEI1*:

Prezident GJ - 3*

TD - 3*

Hlavní steward - 3*

Prezident vet. komise - 3*

2 členové vet.komise - veterinář endurance

Ošetřující veterinář - 2*

CEI2*

Prezident GJ - 3*

TD - 3*

Hlavní steward - 3*

Prezident vet. komise - 3*

Zahraniční vet. delegát - 2*

Min. 1 člen vet. komise - 2*

Ošetřující veterinář - 3*

CEI3*

Prezident GJ - 3*, jmenován FEI

Zahraniční rozhodčí, jmenován FEI

TD - 3* jmenován FEI

Hlavní steward - 3* jmenován FEI

Prezident vet. komise - 4* jmenován FEI

Zahraniční vet. delegát - 4*, jmenován FEI

Min. 1 člen vet.komise - 3*

Alespoň ½ členů veterinární komise (včetně prezidenta a zahraničního vet. delegáta) musí být zahraniční.

Ošetřující veterinární lékař - 4*, jmenován FEI

Min. 1 ošetřující veterinář - veterinář endurance

Šampionáty

Prezident GJ - 4*, jmenován FEI

Zahraniční rozhodčí - 4*, jmenován FEI

Min. 3 členové GJ - 3*, jmenováni FEI

Zahraniční TD - 4*, jmenován FEI

Prezident vet. komise - 4*, jmenován FEI

Zahraniční vet. delegát - 4*, jmenován FEI

Min. 3 členové vet. komise - 4*, jmenováni FEI

Alespoň ½ členů veterinární komise (včetně prezidenta a zahraničního veterinárního delegáta) musí být zahraniční.

Prezident ošetřujících veterinářů - 4*, jmenován FEI

Min. 1 ošetřující veterinář - 4*, jmenován FEI.