Klidová tepová frekvence versus zotavovací tepová frekvence

02.05.2020

Při veterinární kontrole koně ve vytrvalostních soutěžích by se měla zohlednit klidová tepová frekvence (HR resting) a podle ní určit odpovídající limit tepové frekvence pro pokračování v soutěži. K tomu došli vědci v nedávném výzkumu, který měl potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že koně s nižší tepovou frekvencí v klidu dosáhnou snížení TF v kratší době. Výzkum probíhal na Veterinární fakultě fyziologie a patofyziologie sportovních koní na Univerzitě La Plata v Buenos Aires. 

Klidová tepová frekvence (HR resting) je měřená v klidu, to je jasné. Zotavovací TF (HR recovery) je parametr definující obnovu TF po zátěži na klidovou úroveň - ve vytrvalosti na to máme standardizované limity TF, které musí kůň prioritně dosáhnout, aby mohl pokračovat v soutěži (za předpokladu, že i ostatní parametry zdravotního stavu koně jsou v pořádku).

V praxi se běžně považuje nižší tepová frekvence v klidu za předpoklad rychlejšího zklidňování a tedy kratších časů na vstup do veterinárních kontrol. To je důvodem, proč se ve světě cení a vyhledávají pro vytrvalost především koně s touto vlastností.

Vědci Arno Lindner a jeho kolegové dokázali, že tomu tak je, avšak celá věc je trochu složitější. Při testech prováděných na běžeckém páse pro koně vědci zkoumali souvislost mezi klidovou TF a TF v průběhu 30 minut po zátěži.

Byla zjištěna pozitivní korelace mezi klidovou TF a zotavovací TF - tedy čím nižší klidová TF, tím nižší TF po zátěži a tedy kratší zotavovací fáze TF. 

Kromě toho se ukázalo, že nižší TF v klidu neznamená vyšší vytrvalostní kapacitu. Vztah mezi TF a V4 (rychlost, při které je dosaženo koncentrace laktátu 4 mmol / l - při této hodnotě jste těsně pod anaerobním prahem, V4 je často používaným ukazatelem výkonnosti atleta). Nebyla prokázána významná souvislost mezi V4 u koně a klidovou TF a zklidněním (čas a TF).

Autoři jsou toho názoru, že na základě výsledků studie by bylo mnohem lepší na základě klidové hodnoty TF při vstupní veterinární kontrole stanovit individuální limit TF po zátěži pro pokračování v soutěži.

Ve studii autoři uvádí, že pro pevně stanované parametry TF v soutěžích neexistuje vědecký základ. Tento systém má podle vědců dva zásadní nedostatky:

  • Dává koním s nižší klidovou TF výhodu v soutěži, což není fér
  • Koně, kteří mají nízkou klidovou TF a rychleji po zátěži dosáhnou na limit TF pro pokračování v soutěži, projdou úspěšně veterinární kontrolou, přestože už mají nějaký metabolický problém. Tento systém tedy svým způsobem ohrožuje zdraví a welfare koní.

Závěry studie nelze zcela zevšeobecnit, protože se jí zúčastnil relativně malý počet koní a zátěž v porovnání s délkou trvání vytrvalostní soutěže od 80 km výše byla mnohem kratší. Delší závody mají větší dopad na termoregulaci, metabolismus a iontové prostředí, což dále ovlivňuje tepovou frekvenci. Tyto faktory jsou nejspíš příčinou méně významné korelace mezi klidovou TF a recovery time při rychlostech 6-7 m/s (21,5 - 25 km/h). Jinak tomu je u nižších rychlostí - 3,5 - 7 m/s (12,5 km/h), kdy je souvislost mezi TF klidovou a zotavovací TF významná.

Celý text studie, kde je zajímavé podívat se na tabulky TF v souvislosti s rychlostmi a časy: